2020, ഒക്‌ടോബർ 4

കാറ്റു വന്നു കള്ളനെപ്പോലെ-malayalam song lyrics-kattuvannu kallane pole

കാറ്റു വന്നു കള്ളനെപ്പോലെ

ചിത്രം - കരകാണാക്കടൽ(1971)

രചന - വയലാർ

സംഗീതം -ദേവരാജൻ

പാടിയത് -പി.സുശീലmalayalam song lyrics-kattuvannu kallane pole

കുയിലിൻറെ മണിനാദം കേട്ടു-malayalam song lyrics-kuyilinte

 കുയിലിൻറെ മണിനാദം കേട്ടു

ചിത്രം -പത്മവ്യൂഹം(1973)

രചന -ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം - എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

പാടിയത്-യേശുദാസ്
-malayalam song lyrics-kuyilinte

അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആരാമത്തിലെ-malayalam song lyrics-ambala parambile

 അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആരാമത്തിലെ

ചിത്രം - നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി(1970)

രചന - വയലാർ

സംഗീതം - ദേവരാജൻ

പാടിയത് - യേശുദാസ് അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആരാമത്തിലെ

പീലിയേഴും വീശി വാ-malayalam song lyrics-peeliyezhum

 പീലിയേഴും വീശി വാ..

ചിത്രം - പൂവിനു പുതിയ പൂന്തെന്നൽ(1986)

രചന-ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം - കണ്ണൂർ രാജൻ

പാടിയത് - കെ.എസ്.ചിത്രmalayalam song lyrics-peeliyezhum


വെള്ളിച്ചില്ലു വിതറി- malayalam song lyrics-vellichillu

 വെള്ളിച്ചില്ലു വിതറി...

ചിത്രം- ഇണ(1982)

രചന -ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം -എ.ടി.ഉമ്മർ

പാടിയത് -കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ
malayalam song lyrics-vellichillu 

നക്ഷത്ര ദീപങ്ങൾ തിളങ്ങീ-malayalam song lyrics-nakshatra deepangal

 നക്ഷത്ര ദീപങ്ങൾ തിളങ്ങീ..

ചിത്രം - നിറകുടം(1977)

രചന -ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം - ജയവിജയ

പാടിയത് -യേശുദാസ്
malayalam song lyrics-nakshatra deepangal

2020, സെപ്റ്റംബർ 30

ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ- malayalam song lyrics-innale mayangumbol

 ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ

ചിത്രം - അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല(1967)

രചന -പി.ഭാസ്ക്കരൻ

സംഗീതം-എം.എസ്.ബാബുരാജ്

പാടിയത്-യേശുദാസ്
malayalam song lyrics-innale mayangumbol