പോസ്റ്റുകള്‍

പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ്-malayalam movie song lyrics-puzhayorazhakulla pennu

karineela kannazhaki

kalpanayakum yamuna

alola neela vilochanngal

viralonnu muttiyal

muttathe mulle chollu

melle onnu padi ninne

kannuneer muthumay

mounangale chanchaduvan

pulariyodo

poovalla poonthaliralla

pichaka poonkattil

mizhiyorzm

sisiramaasa sandhayile

neela nilavoru thoni

turannitta jalakangal

devadaru poothu

azhithiramalakal

tharake mizhiyithalil

pushpa thalpathil